• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Стручна служба Скупштине и Начелника општине

Невенка Малешевић

Шеф Стручне службе Скупштине и Начелника општине 

Телефон:050/220-929
Факс: 050/220-955

e-mail: n.malesevic@mrkonji-grad.rs.ba


Надлежности  Стручне службе Скупштине и Начелника општине 

Стручна служба Скупштине општине обавља стручне, организационе и друге послове за потребе Скупштине општине, одбора, савјета и комисија Скупштине општине, те пружа стручну помоћ одборницима Скупштине општине у извршавању њихових одборничких дужности и врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника у Скупштини општине, припрема материјале за сједнице Скупштине општине и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница Скупштине општине и њихових радних тијела, послове протокола, издавања „Службеног гласника општине Мркоњић Град“.

Кабинет начелника општине обавља стручне, савјетодавне, организационе и друге послове за потребе Начелника општине и Замјеника начелника општине у извршавању послова који по закону спадају у дјелокруг Начелника општине, укључујући координацију функција управљања развојем од планирања преко имплементације, праћења до евалуације Стратегије развоја.

У оквиру Стручне службе Скупштине и Начелника општине образује се Стручна служба Скупштине општине за обављање стручних и других послова за потребе Скупштине општине и Кабинет начелника за обављање стручних и других послова из дјелокруга рада Начелника општине.