• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

Петар Куриџа

В.Д. Начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 30
Факс: 050/220-954

e-mail: p.kuridza@mrkonjic-grad.rs.ba, web:www.mrkonjic-grad.rs

 
Надлежности Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности:
 
  • Изршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општиних аката који се односе на послове предшколског, основног и средњег образовања, здравствене заштите, науке, културе, физичке културе, спорта, религије, послове цивилне заштите, послови социјалне и дјечије заштите и послове борачко-инвалидске заштите,
  • Примјењује прописе Скупштине и начелника општине, прати стање у области за које је основано и покреће иницијативу за рјешавање питања у тим областима,
  • Припрема за Скупштину и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука и других општинх аката и појединачних аката,
  • Припрема и аналитичко-информативне и друге материјалеза области из свог дјелокруга,
  • Врши управне, стручне, административне и друге послове које му у кладу са законом повјери Скупштина и начелник општине, а која нису у надлежности других одјељења .  • Цивилна заштита општине Мркоњић Град