• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Скупштина

Надлежности Скупштине Општине

Скупштину општине Мркоњић Град чине општински одборници који се бирају на четири године на локалним изборима. Скупштину општине Мркоњић Град чине 23 одборника из пет странака и два самостална одборника.

Конститутивна сједница Скупштине се одржава 30 дана од објављивања изборних резултата и сазива је и њоме предсједава  предсједник из претходног сазива. Радно предсједништво предлаже  број и састав мандатско-имунитетске комисије и комисије за избор и именовање.
Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период  трајања мандата Скупштине. Бирају се на конститутивној сједници  из реда одборника већином гласова изабраних одборника. Предсједник Скупштине Општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава. Начелник је носилац извршне власти  у Општини и бира се непосредно на изборима.

Секретара именује Скупштине општине на приједлог  Комисије за избор и именовање, а предложено и именовано лице може бити лице из реда дипломираних правника, са пет година радног искуства у струци  и положеним стручним или правосудним испитом. Замјеника начелника општине именује Скупштина општине, а предлаже га  начелник, у поступку предвиђеном пословником Скупштине општине.

Предсједник, потпредсједник, начелник, замјеник градоначелника и одборници приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.

ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНУ ДУЖНОСТ ОБАВЉАТИ САВЈЕСНО И ОДГОВОРНО, ДА ЋУ СЕ ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА, ЗАКОНА, СТАТУТА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ, ДА ЋУ СЕ ЗАЛАГАТИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА, РАВНОПРАВНОСТ НАРОДА И ГРАЂАНА И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ СВИХ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, ТЕ ДА ЋУ ПРЕДАНО ОБАВЉАТИ ПОВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.

Сви представници власти у општини своје дјеловање врше у складу са Уставом РС и Законом.
Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине и надлежна је да :

 • доноси статут општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дјелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола општине,
 • доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план кориштења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине,
 • образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу општине,
 • усваја пословник,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине,
 • даје мишљење о промјени граница општине,
 • разматра извјештаје о раду органа, организација и заједница на свом подручју,
 • обавља друге послове у складу са законом. • Одборници Скупштине општине
 • Руководство Скупштине општине
 • Радна тијела
 • Одлуке Скупштине општине
 • Пословник Скупштине општине
 • Статут општине Мркоњић Град
 • Програм рада Скупштине
 • Транскрипти
 • Дневни ред сједница СО Мркоњић Град
 • Службени гласници