Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Надлежности

Надлежности

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине заступа и представља Општину.

Начелник општине бира се на период од четири године на непосредним тајним изборима у складу са законом

Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник начелника Општине извршава дужности који му повјери начелник Општине, замјењује начелника Општине и дјелује у његово име када је одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

 Надлежности начелника општине: 

  • предлаже Стаут општине,предлаже одлуке и друга акта Скупштине,
  • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске  и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем , укључујући  и  кориштење јавног земљишта,
  • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза, проводи локалну политику  у складу са одлукама Скупштине,
  • извршава локални буџет и обезбијеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
  • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење  повјерено општини,
  • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
  • доноси Правилник  о организацији  и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
  • успоставља интерну  контролу  и доноси Правилник  о интерној контроли  и обавјештава скупштину о ефектима рада интерне контроле,
  • доноси план цивиле заштите општине  и обезбијеђује његову реализацију,
  • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама  у складу са одлукама  и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати