• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одлуке Скупштине општине

У вршењу својих послова и дужности скупштина доноси општа и појединачна акта. Одлуке, програми, наредбе, препоруке, планови и смјернице су општа, а рјешења и закључци појединачна акта. Стална радна тијела Скупштине могу доносити закључке, а рјешења и наредбе када су посебно за то овлашћена.

Приједлог за доношење аката из надлежности Скупштине могу поднијети:

  • начелник општине
  • одборници
  • радно тијело
  • 700 бирача са подручја општине

Иницијативу за доношење аката из надлежности органа општине може покренути

  • 700 бирача
  • удружење грађана

Иницијатива мора садржавати правни основ, основни садржај и разлоге за доношење одлуке. Приједлог општег акта утврђује начелник. Амандмане на измјену и допуну аката могу подносити одборници, начелник и радна тијела Скупштине.

Скупштина, ако је то одређено Статутом општине или другим прописом, може ставити нацрт акта на јавну расправу. Приједлози који иду на јавну расправу објављују се у службеном гласнику или у локалним средствима јавног информисања. Јавна расправа у правили траје 30 дана.