Одјељење за привреду и финансије

Одјељење за привреду и финансије

  
 
Младен Тодоровић

Начелник Одјељења за привреду и финансије
Адреса: Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 25
Факс: 050/220-954

mail: m.todorovic@mrkonjic-grad.rs


Надлежности одјељења за привреду и финансије:

Одјељење за  привреду и финансије врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршења расхода буџета, врши контролу правилности и законитости коришћења буџетских  средстава, води финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, и других органа који се финансирају из буџета општине, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Одјељење врши студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда), врши надзор из области привреде, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог одјељења образују се два одсјека: Одсјек за привреду и Одсјек за финансије, рачуноводство и трезор.