Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

Дијана Еремија

 

Начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

Адреса:Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 30
Факс: 050/220-954

e-mail: d.eremija@mrkonjic-grad.rs

 


Надлежности Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности:

 
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности   врши стручне и управне послове који се односе на послове центра за услуге грађанима (шалтер сала), послове грађанских стања, (матичне књиге, држављанство, лично име и др.) персоналне послове, послове цивилне заштите, послове мјесних заједница, социјалне и дјечије заштите, послови борачко инвалидске заштите, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, припрему одлука и других аката из своје надлежности, послове аутоматске обраде  података из своје надлежности.
 
Одјељење врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области друштвених дјелатности (предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, наука, култура, физичка култура и спорт, религија и сл., надзор из области друштвених дјелатности као и друге послове који му се ставе у надлежност.
 
У оквиру овог Одјељења образује се Одсјек за опште и управне послове и Одсјек за друштвене дјелатности и  борачко-инвалидску заштиту.
 
У оквиру Одсјека за опште и управне послове образује се Центар за услуге грађанима и писарница. Дјелокруг рада утврђен је Законом и Уредбом о канцеларијском пословању. Центром руководи Менаџер Центра за услуге грађанима, а  Писарницом руководи шеф писарнице који су непосредно одговорни шефу Одсјека за опште и управне послове и Начелнику одјељења.