РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

        Од 2006. године у општини Мркоњић Град занатско-предузетничка дјелатност се региструје по систему брзе регистрације, што подразумјева регистрацију пословне дјелатности за мање од 48 сатиод тренутка подношења захтјева.

Уз прописани образац који се налази у шалтер сали Општине и на веб адреси http://www.mrkonjic-grad.rs/

прилаже се следеће:

      v   За угоститељство, занатство и трговину 

Ø Оверена Копија личне карте и увјерење о држављанству

Ø Увјерење о општој здравственој способности и посебној здравственој  способности

Ø Увјерење о незапослености или запослености

Ø Докази о стручној спреми

Ø  Општинска административна такса у износу од 30,00 КМ 

Ø Попуњену изјаву о испуњавању минималних техничких услова

    Захтјеве можете преузети овдје:

    v Јавни превоз ствари и лица

Ø  Оверена копија личне карте и увјерење о држављанству

Ø  Увјерење о општој здравственој способности и посебној здравственој способности

Ø  Увјерење о незапослености

Ø  Докази о стручној спреми (КВ возач моторних возила) овјерена копија

Ø  Општинска административна такса у износу од 30,00 КМ

Ø  Доказ о посједовању возила (копија саобраћајне дозволе, рачун и сл.) овјерена копија

Ø  Доказ да имате обезбјеђено одржавање возила (сопствено или уговор о пословно техничкој сарадњи)

Ø  Доказ да возило испуњава техничко-експлатационе услове (потврда овлаштеног сервиса)

Ø  Доказ о обезбјеђеном паркиралишту (посједовни лист или уговор о закупу)

   Захтјеве можете преузети овдје:

       v Такси превоз

                Ø  Оверена копија личне карте и увјерење о држављанству

Ø  Фотокопију возачке дозволе овјерена

Ø  Увјерење о општој здравственој способности и посебној здравственој способности

Ø  Докази о стручној спреми (КВ возач)  овјерена копија

Ø  Општинска административна такса у износу од 30,00 КМ

Ø  Потврда да возило испуњава техничко-експлоатационе услове

Ø  Увјерење о незапослености

         Захтјев за обављаље такси превоза можете преузети овдје: