Генерално стање у привреди

Генерално стање у привреди

 На подручју општине Мркоњић Град с крајем 2018. године своју дјелатност је обављало:

Ø  331 самостралних предузетничких дјелатности (309 основних, 22 издвојене);

Ø  111 правно лице и то:

-          9 акционарских друштава,

-          86 друштава са ограниченом одговорношћу;

-          6 привредних друштава из области здравства и

-          10 осталих правних лица.

Према подацима Пореске управе РС, 31.11.2018.године на подручју општине Мркоњић Град било је запослено 3.892 радник. У наведеном броју запослених, према областима привређивања, најзначајније области у којима је запослено највише радника су област трговине ( 623 или 16,01 %), област прерађивачке индустрије ( 568 радник или 14.59 %) ,  и област грађевинарства ( 249 радника или 6.40 % ) од укупног броја запослених. 

Посматрајући према пословним субјектима, у укупном броју запослених      на подручју општине Мркоњић Град на крају 2018. године (3.892 радника),  3.364 радник био је запослен код правних лица, а 528 радника код самосталних  предузетника. 

 

На основу табеле и  брojа зaпoслeних  клaсифицирaних  пo дjeлaтнoстимa можемо видјети да је у 2018.години број запослених био највећи у тргoвини нa вeликo и мaлo и у прерађивачкој индустрији, док је намање запослених у области угоститељства и вађењу руде и камена.