Легализација бесправно изграђених објеката

Легализација бесправно изграђених објеката

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО  ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА  

Законом о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске “, број 62/18) уређују се услови и начин легализације бесправно изграђених објеката или дијелова објеката, започетих или изграђених до ступања на снагу овог закона.

Ø  Легализација представља накнадно издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за бесправно изграђене објекте, односно дијелове објеката 

Ø  Плански основ за легализацију бесправног објекта је спроведбени документ просторног уређења, а ако таквог  документа нема за земљиште на којем је објекат изграђен, поступак утврђивања планског основа за легализацију спроводи се према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

Ø  За бесправне индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400 м2, осим за сложене објекте у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, када орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да је објекат који је предмет легализације завршен и да испуњава прописане услове за грађење и кориштење, накнадна грађевинска и употребна дозвола се издаје истим рјешењем.

Ø  Рјешење о накнадном  издавању грађевинске  и употребне дозволе завршеног објекта доноси се на основу:

  1) доказа о власништву

  2) грађевинске дозволе, ако је таква дозвола била издата

  3) геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног            објекта израђеног од овлашћеног лица за послове премјера и катастра                      непокретности и копије катастарског плана

  4) два примјерка пројекта изведеног стања за легализацију архитектонска фаза

  5) записника о извршеном вјештачењу о техничкој исправности, механичкој                  отпорности, стабилности и квалитету грађења и испуњености услова за                    употребу објекта који је сачинило правно лице које има лиценцу за израду или          ревизију техничке документације или грађење објеката

  6) мишљења органа који се бави пословима заштите природног и културни-                  историјског наслеђа, ако се објекат налази у зони заштите природног или                  културног добра,

  7) сагласност надлежног јавног предузећа,ако је објекат изграђен у водном добру        или у заштитном појасу,

  8) доказа о плаћеној накнади за уређење градског грађевинског земљишта и                ренти те додатној накнади за легализацију обрачунате према одредбама овог          закона

  9) доказа о плаћеним накнадама које су прописане другим законима

 

Ø  Власници парцела које граниче са парцелом на којој се налази бесправни објекат који је предмет легализације, а који у току бесправне изградње нису тражили предузимање мјера инпекцијског надзора ради спречавања бесправне изградње или се нису противили таквој изградњи код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, немају својство странке у поступку легализације тог објекта

Ø  Објекти изграђени до краја 1980. године сматрају се легално изграђеним, о чему надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта, а на основу неких од сљедећих доказа:          

 1)      аерофотограметријског снимка, ако је извршено за подручје јединице локалне           самоуправе до краја 1980. године2)       евиденција надлежних органа, уколико             је објекат евидентиран,

3)      купопродајног уговора закљученог до тог периода и

4)       других доказа на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до                   краја  1980. године

Ø  Рјешење о легалности објекта обавезно садржи податке о грађевинској парцели на којој је објекат изграђен, димензије и спратност објекта, корисну површину, намјену објекта и друге податке зависно од врсте и намјене објекта.

Ø  За индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400 м2, осим за сложене објекте у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, за који су ријешени имовинско-правни односи, а који  су изграђени до краја 1980. године , издаје се накнадна грађевинска и употребна дозвола.

Ø  Инвеститор, односно власник објекта плаћа накнаду за уређење грађевинског земљишта и ренту обрачунату за корисну површину објекта који је предмет легализације.

Ø  Ако инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за легализацију не поднесе у року од шест мјесеци рачунајући од дана ступања на снагу овог Закона , осим наведених накнада додатно плаћа и накнаду за легализацију која износи 20 % од обрачунатог износа накнада.

 

⇒Приједлог обрасца захтјева за легализацију