Апликација за пријаву корупције

Апликација за пријаву корупције

 

Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе у циљу:

 спречавања и сузбијања коруптивног дјеловања

 јачања система унутрашње контроле, дисциплинских поступака и ревизије (интерне и екстерне) у јавном сектору
 унапређења сарадње свих институција (репресивних и превентивних) које су надлежне да поступају по пријавама корупције

 подизања нивоа антикоруптивне културе

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ  СА ПРИЈАВОМ КОРУПЦИЈЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ