СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

 

 

1. Реконструкција зграде Културно-спортског центра "Петар Кочић" 

- позив за доставу понуде;

- предмјер;

2. Изградња игралишта у МЗ Подоругла

- позив за доставу понуде;

- предмјер;

3. Одржавање јавне расвјете на урбаном и ванурбаном подручју

- позив за доставу понуде;

- техничка спецификација;

4. Одржавање уређаја и опреме на семафорима

- позив за доставу понуде;

- техничка спецификација;

5. Крпљење ударних рупа на градским саобраћајницама (улицама)

- позив за доставу понуде;

- предмјер;