Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.

Стална радна тијела Скупштине оснивају се Пословником о раду Скупштине, у складу са законом и Статут.

Повремена радна тијела  образују се посебном одлуком Скупштине за извршење посебних задатака у циљу сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима о чему подноси извјештај Скупштини општине.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.  

Састав сталног радног тијела, по правилу одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радних тијела. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од једне трећине укупног броја чланова радног тијела Скупштине ако  овим Пословником за одређена радна тијела није др
 

К о м и с и ј е :

 

       Комисија за избор и именовање, награде и признања

 1. Дивна Аничић, предсједник
 2. Велибор Јарић, члан
 3. Блашко Каурин, члан
 4. радомир Попадић, члан
 5. Петар Шикман, члан

            

       Комисија за Статут, прописе и спровођење Етичког кодекса

 1. Милан Аничић, предсједник
 2. Миланко Алексић, замјеник предсједника
 3. Жељко Ђукановић, члан
 4. Милијана Ступар, члан
 5. Тамара Чулић, члан

 

       Комисија за омладину

 1. Александра Рољић, предсједник
 2. Борислав Ђурић, замјеник предсједника
 3. Гордана Бјелајац, члан
 4. Дражена Пена, члан
 5. Винка Ђукановић, члан

 

О д б о р и :

 

       Одбор за буџет, финансије и управљање локалним развојем

 1. Миленко Милекић, предсједник
 2. Милан Ковачевић, замјеник предсједника
 3. Радомир Попадић, члан
 4. Блашко Каурин, члан
 5. Влајко Тодоровић, члан

 

        Одбор за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

 1. Радован Димитрић, предсједник 
 2. Душан Дакић, замјеник предсједника
 3. Жељко Ђукановић, члан
 4. Душко Кривокућа, члан
 5. Весна Маркановић, члан 

 

       Одбор за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу и вјерска питања 

 1. Милан Аничић, предсједник
 2. Влајко Тодоровић, замјеник предсједника
 3. Горан Милановић, члан 
 4. Дивна Аничић, члан
 5. Славко Лукић, члан

 

      Одбор за заштиту људских права, равноправност полова, друштвени надзор и представке

 1. Миљка Антић, предсједник
 2. Ђурђица Тешановић, замјеник предсједника,
 3. Недељко Батиница, члан, 
 4. Јово Павловић, члан
 5. Блашко Каурин, члан 

 

       Одбор за здравље

 1. Драган Вођевић, предсједник,
 2. Мира Стојичић, замјеник предсједника
 3. Здравко Милић, члан 

 

С а в ј е т и :

   

       Савјет за спорт

 1. Миленко Милекић, предсједник
 2. Драган Вођевић, замјеник предсједника
 3. Марко Јовандић, члан
 4. Милан Бајић, члан
 5. Душан Тркуља, члан 

 

       Савјет за културу

 1. Велибор Јарић, предсједник 
 2. Велибор Новаковић, замјеник предсједника
 3. Здравко Милић, члан
 4. Радмило Радовановић, члан
 5. Стела Цвијић, члан