Привреда

Привреда

Пољопривредна земљишта на подручју општине заузимају 54,0% од укупне површине. Необрадиво  пољопривредно земљиште (пашњаци) обухвата 20% укупне површине Општине, а 80% обрадиве површине су у власништву индивидуалних пољопривредних произвођача. Квалитет земљишта, климатски услови и традииција упућују да је Мркоњић Град сточарски и пољопривредни крај .
 
Веома значајан природни ресурс представљају и шумске површине које чине 44,0% укупне површине Општине. Иако је значајна површина под шумама, њихова структура је неповољна. Укупне површине под шумама износе 32,710ha,  у власништву државног и приватног сектора. Државне шуме чине око 79,0% или 25.957ha површине и углавном су сконцентрисане на подручју планина Овчара, Дубичка гора (дио планине Мањаче), Лисине и Димитора.  Приватне шуме покривају око 21% или 6.753hа  површине и распоређене су готово по цијелој територији Општине.
 
Подручје општине Мркоњић  Град карактеришу многа  рудна и минерална богатства, али са врло ниским степеном искориштености. Само неки локалитети, посебно бокситних рудишта, нешто су боље истражени. Од рудног богатства на подручју општине експлоатишу се боксит, кварц, бентонит  и мермер.
 
Када је у питању водни ресурс, осим водотока ријека Врбас, Сане и Црне Ријеке постоји низ мањих водотока и изворишта који су распростањени на цијелој територији Општине.
Снабдијевање водом на подручју цијеле општине Мркоњић  Град организовано је градским водоводом у граду и преко већих мјесних водовода. Остала насеља се снабдијевају водом путем мањих локалних водовода из изворишта.
  
Општина Мркоњић Град снабдијева се електричном енергијом преко електроенергетског система из Републике Српске  и из Федерације. БиХ, путем  два 110 КV далековода из ХЕ Јајце, те трафостаница 110/20//10 KV које се налазе у Мркоњић  Граду .
 
Према последњем попису становништва из 1991. године општина Мркоњић Град је имала 27.379 становника. У току рата настале су измјене у демографској слици  општине  у односу на 1991 годину, па  је број становника смањен.

Имајући у виду природни прираштај  становништва и већи број повратника на подручје општине Мркоњић Град, процјена је да тренутно има  око 21.160 становника.