Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

Јелена Пена

Начелник одјељења за просторно планирање и комуналне послове

Телефон: 050/220-920, локал 36
Факс: 050/220-954

e-mail: j.pena@mrkonjic-grad.rs.ba

 


Одјељење за просторно планирање и комуналне послове, врши стручне и управне послове који се односе на: припрему просторно – планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, уређења и коришћења грађевинског земљишта, послове из области заједничке комуналне потрошње,   утврђивање накнада, назива улица и тргова и сл., као и друге послове који му се ставе у надлежност.


 

ЕКОНОМИЧАН ОДНОС ПРЕМА КОМУНАЛНИМ РЕСУРСИМА   

У оквиру имплементације активности „Унапређења општинског управљања комуналним услугама“ која се реализује у сарадњи са ГАП-Пројектом управне одговорности, идентификовани су пакети техничке асистенције усмјерени ка побољшању тренутног стања општинског управљања комуналним услугама.

Једна од пројектних активности је израда и промоција публикације „Економичан однос према комуналним ресурсима“ која омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, те подиже еколошку свијест грађана на виши ниво.

Наведена публикација омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, чиме се еколошка свијест грађана подиже се на виши ниво.

„Домаћински“ однос према расположивим ресурсима може значајно унаприједити економску слику, како општине тако и сваког грађанина.

Публикација садржи корисне савјете и препоруке из разних области екологије и уштеде енергената, што може помоћи грађанима да у позитивном смислу промјене свој однос према околини. Даље можете погледати у подменију "Заштита животне средине"                                            

                                                   

                                                        Е Н Е Р Г Е Т С К А  Е Ф И К А С Н О С ТОдјељење за просторно планирање и комуналне послове

Општинска управа