Документи

 

Документ Датотека
1Водич за подносиоце захтјева у смислу ЗОСПИ-а Vodic_-_KONACNA.pdf
2ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ IZDAVANJE_LICENCE__B.pdf
3ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ „Б“ (ФИЗИЧКА ЛИЦА LICENCA_B_FIZICKA_LICA.pdf
4ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ РАДЊЕ preseljenje_radnje.pdf
5ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТ poljoprivredna_saglasnost.pdf
6ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) IZDAVANJE_POTVRDE-fizicka_lica.pdf
7ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) potvrda_fizicka_lica.pdf
8ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ПРАВНА ЛИЦА) potvrda_pravna_lica.pdf
9ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА minimalno-teh__uslovi.pdf
10ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА izdavanje_uvjerenja.pdf
11ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА izmjena_rješenja.pdf
12ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ PREVOZ_zvp_ODOBRENJE.pdf
13ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПРОДАЈЕ privremena_prodaja.pdf
14ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЛИЦА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_lica.pdf
15ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА СТВАРИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ javni_prevoz_stvari.pdf
16ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ poljoprivreda_Zorica.pdf
17ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ZELENA_PIJACA.pdf
18ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ ROBNA_PIJACA.pdf
19ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА taksi_prevoz.pdf
20ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ ZANATSTVO-ZAHTJEV.pdf
21ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ИЗДВОЈЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ IZDVOJEN_POS_PROSTOR.pdf
22ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ БЕЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА RADNJa_BEZ_POSLOVNOG_PROSTORA.pdf
23ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ trgovina-ZAHTJEV.pdf
24ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ trgovina-ZAHTJEV.pdf
25ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ ugostiteljstvo-ZAHTJEV.pdf
26ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PREKID_RADA_PREVOZA.pdf
27ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ВРШЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PRIVREMENI_PRESTANAK_VRŠENJA_PREVOZA.pdf
28ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАТВАРАЊЕ РАДЊЕ privremena_odjava.pdf
29ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОМЈЕНУ ОДОБРЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PROMJENA_ODOBRENJA_PREVOZ.pdf
30ЗАХТЈЕВ ЗА СТАЛНУ ОДЈАВУ РАДА STALNA_ODJAVA_RADA.pdf
31Захтјев за доказ о ратној штети ZAHTJEVA-ratna-steta.doc
32Захтјев за извод из просторног плана
33Захтјев за извод из регулационог плана _за_извод_из_регулационог_плана.pdf
34Захтјев за издавање извода из Просторног плана _за_издавање_извода_из_Просторног_плана.pdf
A-zahtjev-za-izvod-iz-prostornog-plana.doc
35Захтјев за издавање извода из регулационог плана zahtjev-za-izvod-iz-regulacionog-plana.doc
36Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објеката
37Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу објеката LOKACIJSKI_USLOVI_-POMOĆNI_OBJEKTI.doc
LOKACIJSKI_USLOVI_-POMOĆNI_OBJEKTI.doc
38Захтјев за издавање локацијских услова _за_издавање_локацијских_услова.pdf
39Захтјев за издавање локацијских услова за електро објекте _за_издавање_локацијских_услова_за_електро_објекте.pdf
40Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу ТТ или Кабловске мреже _за_издавање_локацијских_услова_за_изградњу_ТТ_или_Кабловске_мреже.pdf