Извјештај са двадесете сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Извјештај са двадесете сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Двадесета сједница Скупштине општине Мркоњић Град, одржана је 31. октобра, са дневним редом од 13 тачака и уз присуство 24 одборника. Сједници су присуствовали и ученици Машинске школе Мркоњић Град, који учествују у пројекту 'Волонтирај-кредитирај' и то Сузана Јоргановић, Маријана Ковачевић, Јована Чегар, Драгана Росић и Дејана Пераћ.

 Извод из записника са 19. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град усвојен је са 17 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних''.

Одлуку о верификацији мандата изабраног одборника Лазендић Ратка у Скупштину општине Мркоњић Град, који му је додијељен као кандидату на Листи Савеза независних социјалдемократа-СНСД – Милорад Додик, одборници су усвојили једногласно.

Једногласно је усвојена и Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Мркоњић Град.

Овом оДлуком регулишу се услови и начин продаје непоокретности у својини општине Мркоњић Град заинтересованим инвеститорима, које непокретности се налазе у обухвату Пословне зоне ''Подбрдо''. ПЗ ''Подрбро'', укупне је површинњ 18,5 ха, и ставља се у функцију нове предузетничке инфраструктуре у области индустријско-производне, пословно-трговачке и услужне дјелатности на начин како је то дефинисано Регулационим планом ПЗ ''Подбрдо'', тако што се одобрава продаја 19 некретнина тог локалитета. Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом.  Почетна продајна цијема непокретности која је предмет продаје у зависности од површине парцеле износи: 4,00КМ по 1м2 земљишта до 5 000м2 и 3,30 КМ по 1м2 земљишта за парцеле преко 5.000 м2. Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица чија је основна регистрована дјелатност обављање индустријско-производне, пословно-трговачке и услужне дјелатности које предсстављају основну намјену оснивања ПЗ ''Подбрдо''.

За парцела које се продају путе лицитације, општина је дужна о свом трошку извршити пренамјену пољопривредног у грађевинско земљиште у року од 90 дана, на парцеле довести електричну енергију, воду, одвод отпадних вода, телекомуникацијску и транспортну инфраструктуру, те могућност одлагања чврстог отпада.

Поступак усменог јавног надметања –лицитацију, почев од расписивања јавног огласа па надаље, спровешће комисија за спровођење јавног надметања.

Одборници су једногласно усвојили и Одлуку о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор директора ЈЗУ Дом Здравља ''Др Јован Рашковић'' Мркоњић Град.

Са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних гласова одборници су усвојили Одлуку од кориштењу кредитних средстава револвинг фонда Министарства пољопривреде, шумарстав и водопривреде Републике Српске. Ријеч је о дугорочном задужењу општине Мркоњић Град на износ од 350.000КМ,  намијењених за финансирање пројекта ''Изградња водоводног система у МЗ Оћуне''.

Одборници су једногласно усвојили Нацрт Одлуке о стипендирању студената у школској 2014/2015 години. Овом одлуком право на додјелу стипендија имају редовни студенти који први пут уписују одговарајућу годину студија и то студенти који су примали стипендију у школскиј 2013/2014.години, а редовно су уписали наредну годину студија, студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија, студенти из породица са четворо и више дјеце, којима је признато право на дјечији додатак, студенти без оба родитеља, студенти који имају статус породице погинулог и несталог борца или ратног војног инвалида о I до IV катргорије, студенти прве године студија који нсу завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, изузев студената из породица у којима студира троје и више студената, а први пут уписују прву годину студија, студенти друге и виших година студија по основу материјално-финансијског стања и просјека оцјена. Право на додјелу стипендија по повлаштеним условима имају студенти друге и виших година студија уписаних на Машински факултет, као и студенти који студирају математику и физику.

Висина мјесечне стипендије за све године износиће 120 марака, изузев стипендија за студенте који студирају на Машинском факултету, те студената који студирају математику и физику, а која износи 180 марака.

Са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних гласова одборници су усвојили нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину у износу од 9.890.700КМ. Предложени нацрт ребаланса буџетских средстава је за 126.000КМ или 1% мањи од плана за 2014.годину. Изворни приходи према нацрту ребаланса буџета за 2014.годину, које чине порески и непорески приходи, износе 8.234.700 КМ, што је за 1% мање од првобитног плана изворних прихода за 2014.годину.

Такође са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усвојен је нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину. Овом одлуком прописује се измјена Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину, односно начин његовог извршења. Разлог томе је дјелимично смањен прилив средстава на појединим планираним позицијама у првобитном плану буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину, због појаве одређених непланираних издатака у 2014.години и због непланираног кредитног задужења општине у износу од 350.000 КМ код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а које ће бити реализовано по изузетно повољним условима.

Одборници су са 18 гласова ''за '' и 6 ''уздржних'' гласова усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за првих шест мјесеци ове године.

''Укупна буџетска средства остварена у првих шест мјесеци 2014.године у износу од 3.648.045,00КМ КМ , што је за 36 одсто од планираног буџета и за 83 одсто од оствареног извршења у истом периоду, док су буџетски издаци остварени у износу од 3.809.002,00 КМ, што је 38 процената планираног буџета и 1% мање од извршења у истом периоду 2013.године. Дефицит текућег периода износи 160.957,00КМ, рекао је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Додајући да су порески приходи за посматрани период остварени су у износу од 2.158.934,00КМ  што износи 40 одсто од плана за 2014.годину и за 4 одсто мање у односу на исти период прошле године. Док су непорески приходи остварени  у износу од 1.305.583,00КМ, што је 44 одсто у односу на планиране непореске приходе, а на нивоу је остварења за исти период прошле године.

Тодоровић је рекао да су текући расходи за посматрани период остварени  у износу 3.809,002,00КМ, што је 38 одсто у односу на планиране текуће расходе и један одсто мање од извршења у истом периоду прошле године. Издаци за нефинансијску имовину остварени су у износу од 329.418,00КМ што је 26 одсто од плана и значајно више у односу на извршење на извршење у истом периоду 2013.године, док издаци за отплату главнице и камате по кредитима примљених од банака и отплате дуга добављачу за јавну расвјету износе 407.815,00КМ, и приближно су на нивоу плана и 20 одсто мање од извршења ових расхода у истом периоду прошле године.

Трошење буџетске резерве извршено је у укупном износу од 29.800,00КМ или 42 одсто од плана и највећим дијелом односе се на помоћи вјерским заједницама.

Одборници су са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усвојили Извјештај о раду инспекцијских органа за првих шест мјесеци текуће године

Са 20 гласова ''за'' и 4 ''уздржана'' гласа усвојен је и Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Мркоњић Град за 2013.годину.

Одборници су једногласно усвојили Информацију о стању јавне безбједности на подручју општине Мркоњић Град за прих шест мјесеци 2014.године.

На подручју које покрива станица јавне безбједности евидентирана су 72 кривична дела, што је за 20,88 процената мање у односу на исти период претходне године, од чега је 66 из области општег криминалитета и шест кривичних дјела из области безбједности саобраћаја. Надлежном тужилаштву поднесено је 58 извјештаја о почињеном кривичном дјелу против 55 лица због постојања сумње да су починили кривична дјела. У области општег криминалитета евидентирано је 66 кривичних дјела, и иста су у паду за 23,26 одсто у односу на исти период претходне године. Расвијетљено је 45 кривичних дјела општег криминалитета које је извршено по непознатом извршиоцу, од којих из текуће године 43 и 2 из претходне и ранијих година.

Укупно је разријешено 57  кривичних дјела општег криминалитета или 86,3 одсто.

Када је ријеч о имовинским деликтима каже да су најбројније крађе којих је евидентирано  13 и број им се смањио за 23,53 процента у однос на исти период претходне године.

За првих шест мјесеци текуће године евидентирано је 15 кривичних дјела фалсификовања исправа, што је смањено за 31,82 одсто у односу на исти период протекле године.

У првој половини ове године евидентирана су 72 прекршаја јавног реда и мира и број прекршаја је мањи у односу на упоредни период претходне године за 23,4 одсто. Надлежном суду достављена су 32 захтјева за покретање прекршајног поступка, а починиоцима прекршаја је уручено 29 прекршајних налога.

Када је у питању безбједност саобраћаја у првих шест мјесеци евидентирана  су 2333 прекршаја, а број прекршаја је мањи за 32 одсто у односу на упоредни период претходне године. У том периоду из саобраћаје је искључено 159 возила и 261 возач, од чега 234 због управљања под дејством алкохола, 23 због вожње без положеног возчког испита  и 4 из осталих разлога. Догодило се 86 саобраћајних незгода, што је за 33,7 процената више у односу на исти период претходне године.

Од наведених  саобраћајних незгода три су  са погинулим лицима , двије  са тешко повријеђеним лицима, 28 са лакше повријеђеним лицима и 62 са материјалном штетом.

Одборници су са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усвојили Рјешење о именовању комисије за избор директора ЈЗУ Дом здравља ''ДР Јован Рашковић'' Мркоњић Град. Именовани су: Тијана Рађевић Дрљача, предсједник, и чланови Милена Малешевић, Томислав Тодоровић, Славојка Зељковић и Борислав Кривокућа.

 

 

 

 

 

  • 31.10.2014. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD