POZIV ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U MRKONJIĆ GRADU

POZIV ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U MRKONJIĆ GRADU

Par riječi o programu Omladinske banke! Program Omladinske banke, Fondacija Mozaik realizuje od februara 2008 do februara 2010. uz finansijsku podršku Irske razvojne agencije u partnerstvu sa Fondacijom Sjeverne Irske i Opštinama Ključ, Modriča, Mrkonjić Grad, Tešanj i Šekovići, čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi.

 

Ko upravlja Omladinskom bankom Mrkonjić Grad?
Omladinskom bankom uz podršku Fondacije Mozaik i Opštine Mrkonjić Grad upravlja deset članova Kreditnog odbora, mladi od 15 do 30 godina koji imaju ulogu na osnovu dokumenta Omladinska politika, prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata mladih u opštini Mrkonjić Grad.
 
Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u Mrkonjić Gradu
Omladinska banka Mrkonjić Grad je odobrila u 2008. godini sedam projekata neformalnih grupa mladih u ukupnom iznosu od 17.236 KM.
Fond za projekte mladih u 2009. godini iznosi 41.881 KM koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik i Opština Mrkonjić Grad.
 
Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Mrkonjić Grad?
·          Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na teritoriji Opštine Mrkonjić Grad;
·          Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive;
·          Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.
 
Šta Omladinska banka podržava?
·          Projekte koji imaju za cilj poboljšanje života mladih na bilo koji način;
·          Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
·          Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;
·          Posebno podržavamo projekte iz oblasti: -informisanja mladih, -uređenja prostora za mlade, -korištenja slobodnog vremena mladih, -podsticanja zapošljavanja mladih;
·          Prihvatamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterijume (ko/šta) za podnošenje/podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definisan i tačan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.
 
Šta Omladinska banka ne podržava?
·          Projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;
·          Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
·          Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
·          Honorare za realizatore projekta;
·          Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i Opštine Mrkonjić Grad.
 
KolikijemaksimalniiznospodrškeOmladinskebankeMrkonjić Gradpoprojektu?  
·          OmladinskabankaMrkonjić Grad ćepodržavatiprojekteuiznosuod 500 KMdo 4.000 KM.
·          Dodatnuvrijednostpriocijenjivanju ćeimatiprojektikojisusufinansiranioddrugihsubjekata (domaksimalno 50% odukupnevrijednostiprojektakojimožebitido 8.000 KM).
 
Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?
·          Zainteresovani mladi mogu popuniti formu Prijedloga projekta koju mogu preuzeti na www.mozaik.ba i www.mrkonjic-grad.rsili dobiti formu Prijedloga projekta od člana Kreditnog odbora Omladinske banke Mrkonjic Grad prilikom prezentacije.
·          Krajnji rok je 31.3. 2009. za dostavljanje prijedloga projekata na Protokol Opštine Mrkonjić Grad sa naznakom: Omladinska banka Mrkonjić Grad.
 
Šta nakon prijave prijedloga projekta?
Najkasnije do 8.4.2009. ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima Kreditnog odbora Omladinske banke. Na intervju je potrebno da dođu najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe i tada će se detaljnije razgovarati o projektu. Intervjui će biti održani od 9.4. do 14.4.2009. u prostorijama Opštine Mrkonjić Grad. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima ovakve odluke Odbora Omladinske banke Mrkonjić Grad.
 
Ako budete podržani kad počinjete s projektom
Omladinska banka Mrkonjić Grad će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 17.4.2009. godine.
Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 1.5. do 31.7.2009. godine.

PRIJAVA ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U MRKONJIĆ GRADU

  • 6.3.2009. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD