Извјештај са 24. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Извјештај са 24. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Двадесетчетврта сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 20. фебруара, уз присуство 24 одборника који су разматрали 26 тачака дневног реда.

 Извод из записника одборници су усвојили  са 16 гласова ''за'' и седам ''уздржаних''  гласова.

Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана насеља ''Збориште-Грабеж'' у Мркоњић Граду  уз примједбе усвојен је једногласно.

Елаборат плана израђен је у предузећу ''Пројект'' а.д. Бањалука, а на основу њега се разрађују и дефинишу услови за пројектовање и грађење објеката.

Регулациони план урађен је за обухват од 2,74 хектара и на временски период од 10 година.

''На предметном простору обухвата предвиђена је изградња десет стамбених објеката максималне спратности П+1+Пк, два стембено-пословна објекта соратности Су+П+2, вишенамјенско игралиште за дјецу, а ту су и површине за изградњу пословних објеката, садржаја и комплекса'', рекао је Витомир Малешевић који је радио на изради плана испред предузећа ''Пројект''.

Он је додао да је за потребе реализације и изградње планираних садржаја предвиђено  и опремање локалитета са новим капацитетима инфраструктурне опреме и саобраћајница.

Нацрт одлуке о усвајању Просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра ''Балкана'' Мркоњић Град усвојен је са 18 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова.  Елаборат Плана израдила је ЈУ Нови Урбанистички завод Бањалука и обухваћена је површина од 104 хектара, а  доноси се на период од 20 година.

У ужем обухвату Плана налазе се два језера, велико и мало, а у непосредном окружењу језера се налази подручје туристичког центра Балкана са хотелом, бунгаловима, угоститељским објектом, простором за продају хране или пића, спортски терен и санитарни чвор, док шири обухват има и неке друге намјене као што су викенд зона, становање и бензинска пумпа. На ширем обухвату Плана заступљене су основне потребе организације, уређења и планирања простора.

Драгица Хрнић која је представила план је рекла да би се израдом плана стекли услови за редефинисање садржаја и програма развоја и постизања економске одрживости, а све у циљу привлачења туриста. План ће бити изложен на јавни увид у трајању од мјесец  дана.

Са 15 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова одборници  су усвојили Нацрт одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана ''Центар Мркоњић Град'' са свим предложеним измјенама и приједлозима. Елаборат Плана израђен је у предузећу ''Пројект'' а.д. Бањалука. Регулациони план ради се за обухват од  пет хектара и на временски период од 10 година. На локалитету који је предмет Измјене регулационог плана изражен је значајан степен изградње, а измјена плана иде у правцу задржавања већине постојећих објеката, као и изградње нових стамбено-пословних објеката. План ће бити изложен на јавни увид у трајању од мјесец  дана.

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град усвојена је једногласно. Овом Одлуком у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама утврђују се организација, програмирање и планирање, права и обавезе грађана, органа општине, привредних друштава и других правних лица, обучавање, оспособљавање и функционисање структура цивилне заштите општине Мркоњић Град, ради заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Одлука о измјенама Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини и Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Мркоњић Град усвојене су једногласно.

Једногласно је усвојена и Одлука о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 2014. години. По овој одлуци утврђено је да просјечна коначна грађевинска  цијена  у 2014. години ''квадрата'' корисне стамбене површине на подручју наше општине  износи 626,00 КМ. Ова цијена служи као основица за израчунавање висине једнократне ренте.

Одборници су једногласно усвојили  и Одлуку о отпису потраживања, којом се наведена потраживања која нису наплаћена у периоду од дванаест мјесеци  иста преносе на спорна и сумњива потраживања.

Информација о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2014. години усвојена је  са 15 гласова ''за'' и пет  гласова ''против''. Укупно је утрошено 333.354,29 КМ, док је остало неутрошено 48.606,71 КМ. У изградњу локалних некатегорисаних путева у руралним подручјима утрошено је 124.879,16 КМ, реконструкцију и одржавање путева 50.313,35 КМ, зимско одржавање 55.648,68 КМ и у друге инфраструктурне објекте 102.513,10 КМ.

Са 15 гласова ''за'' и пет гласова ''против'' усвојен је и Програм утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената  на подручју општине у 2015. години. Према усвојеном плану буџета  за 2015. годину, средства која би требало остварити продајом шумских дрвних сортимената износе 494.000 КМ.

''Средства добијена продајом шумских дрвних сортимената ће бити утрошена за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката  у руралним подручјима општине са којих потичу дрвни сортименти, као и за одрживи развој заштићених подручја, стварања услова за рад ватрогасних јединица, као и за сервисирање кредитних ануитета и неизмирених обавеза из ранијег периода, а које се односе на поменуте намјене'', рекао је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Са 15 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова усвојена је Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2014. години.

Укупно је утрошено 120.006 КМ, док је остало неутрошено 87.371 КМ. Пројекти који су финансирани из средстава са овог рачуна су: израда пројектне документације за водовод у МЗ Оћуне и у МЗ Ораховљани, изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Магаљдол, реконструкција водоводно-канализационе мреже у улицама Цара Душана, Симе Шолаје и Спортској улици, те за санацију посљедица изазваних поплавама и клизиштима.

Одлука о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2015. години у износу од 227.371 КМ усвојена је једногласно. Ова средства ће се утрошити за реализацију сљедећих пројеката: изградњу водоводно-канализационе инфраструктуре  у ПЗ Подбрдо, изградњу водовода у МЗ Оћуне и реконструкцију пропусних цијеви на Брешином потоку – насеље Подоругла.

 

Информација о утрошку средстава са рачуна посебних намјена – кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2014. години усвојена је једногласно. Са овог рачуна од планираних 1.153.133 КМ (остварено 1.394.922 КМ) утрошено је укупно 1.140.431 КМ.

Једногласно је усвојен и Програм кориштења средстава са рачуна посебних намјена по основу кориштења природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2015. години. Планирана средства износе 1.158.670 КМ, и чине их неутрошена средства из 2014. године у износу од 123.670 КМ, средства по основу накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2015. години у износу од 875.000 КМ, те депозити од стране комерцијалних банака по основу реализације подстицајних програма 160.000 КМ.

''Износ од 200.000 КМ усмјериће се на изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања. За изградњу примарних инфраструктурних објеката који су у функцији привредног развоја  и запошљавања распоређено је 350.670 КМ, за суфинансирање активности малих и средњих предузећа и предузетништва и пољопривреде 300.000 КМ, док је 308.000 КМ намијењено за отплату обавеза према уговору о изградњи и одржавању јавне расвјете'', рекао је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Усвојен је једногласно и програм утрошка средстава остварених експлоатацијом минералних сировина на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години. Планирана средства износе 25.000 КМ и биће утрошена за изградњу и реконструкцију примарних инфраструктурних објеката и нових привредних капацитета који су у функцији запошљавања у износу од 20.000 КМ и за заштиту животне средине у износу од 5.000 КМ.

На сједници је усвојен са 15 гласова ''за'' и пет  ''уздржаних'' гласова  и Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2015. годину. Овим програмом у буџету општине предвиђена средства за одржавање локалних путева износе 60.000 КМ.

''Од тих средстава за санацију макадамских категорисаних путева издвојиће се 20.000 КМ, за санацију макадамских некатегорисаних путева 18.000 КМ, за санацију асфалтних површина на градским улицама 15.000 КМ, за санацију асфалтних површина на локалним и некатегорисаним путевима 6.000 КМ, а за кресање шибља и ниског растиња 1.000 КМ'', рекао је начелник одјељења за изградњу града и управљање имовимом Дамир Сладојевић.

Он је додао да ће се за путеве локалне категорије радови одобравати по указаној потреби, степену оштећења коловоза и листи приоритета утврђеној Програмом, те по процедури избора извођача радова, док средства за одржавање некатегорисаних путева обезбјеђује општина у буџету уз учешће локалног становништва.

Ради бољег одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, а нарочито због побољшања услова живота и изгледа града одборници су са 15 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова усвојили и Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину. Овим програмом је предвиђено да се уложи 661.000 КМ у заједничку комуналну потрошњу, од чега за чишћење јавних саобраћајних површина 90.000 КМ, одржавање јавних површина 50.000 КМ, одржавање фонтана 6.000 КМ, јавне расвјете и семафора 340.000 КМ, вертикалне и хоризонталне сигнализације 25.000 КМ и зимску службу 150.000 КМ.

Одборници су једногласно усвојили план за отклањање недостатака утврђених равизорским извјештајем за 2013. годину. Овај план има за циљ да отклони све недостатке и неправилности које су по мишљењу Главне ревизије учињене у 2013. години. Тиме ће се постићи да у наредном извјештајном периоду Финансијски извјештај општине Мркоњић Град приказује по свим материјално значајним аспектима објективно и фер извјештавање извршења буџета Општине, те да исти у пуној мјери подржавају рачуноводствена правила и стандарде.

Томислав Тодоровић, начелник одјељења за привреду и финансије, рекао је да је највећи дио неправилности већ отклоњен или ће бити у току 2015. године, док ће  један дио око третмана књижења појединих ставки бити коригован у току завршних књижења при изради финансијских извјештаја за 2014. годину.

Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2014. годину усвојен је уз 15 гласова ''за'' док је пет гласова било ''уздржано''.

 

Са 15 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова  усвојено је рјешење о именовању директора ЈУ Дјечији вртић ''Миља Ђукановић'', гдје је за директора по други пут изабрана Данијела Протић.

Са 15 гласова ''за'' и пет ''уздржаних'' гласова  усвојено је рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град и ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град.

За чланове Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад именовани су: Мира Стојичић, Мирјана Попадић и Стојанка Врбљанац, док су у Управни одбор ЈУ ''Народна библиотека'' именовани Драга Лекић, Иван Вања Бороја и Јелена Вученовић.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 22.2.2015. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD