Јавна лицитација

Комисија за спровођење поступка лицитације, именована рјешењем Начелника општине М.Град,  р а с п и с у ј е

   Ј  А  В  Н  У    Л  И  Ц  И  Т  А  Ц  И  ЈУ

                   за  издавање  јавне површине за привремено постављање билборда                                              

Расписује се јавна лицитација за издавање  у закуп јавне површине за привремено постављање  билборда на временски период од 5 година, на следећим локацијама у Мркоњић Граду:

1.Локација на раскрсници улице Цара Душана и Давида Штрбца,

2.Локација  на раскрсници  улице Уроша Дреновића и Симе Шолаје,

3.Локација на раскрсници улице Бораца Српских и Спортској,

4.Локација на Транзитном путу код сточне пијаце,

5.Локације  три на Магистралном путу

Величина билборда према плану  кориштења јавне површине  је 3X4м2.

Јавна лицитација за издавање у закуп јавне површине  из тачке 1-5  вршиће се путем прикупљања  писмених понуда од заинтересованих лица а са лицем чија понуда буде најповољнија  закључиће се уговор о закупу. Почетна цијена за  закуп јавне површине за привремено постављање билборда  износи 2,50КМ по 1 м2.Заинтересовани закупопримци своје писмене понуде доставиће овој Комисији до 20.03. 2012.године до 12 часова, препорученом пошиљком или директном предајом на писарници административне службе – шалтер сала. Отварање приспијелих понуда извршиће се дана 20.03. 2012.године са почетком у 13.часова у канцеларији 25 у згради општине са могућности присуствовања подносиоца понуда. Закуподавац ће одмах након извршеног одабира понуда извршити закључење уговора о кориштењу јавне површине за привремено постављање билборда. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију и поближе услове о локацијама,сваког радног дана од 8 до 15 часова  у зграду Општине соба 25.

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ,

  • 12.3.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD