Јавни конкурс

 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Закона о раду – пречишћем текст („Сл. гласник Републике Српске“, број 55/07) и члана 53. Статута општине Мркоњић Град – пречишћен текст («Сл. гласник општине Мркоњић Град» број: 05/10)  и Одлуке о одобравању средстава за суфинансирање зарада приправника број: 06-2228-1/11 Начелник општине Мркоњић Град расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за пријем приправника  са високом и вишом стручном спремом

у Административној служби општине Мркоњић Град

 

I

У Административној служби општине Мркоњић Град извршиће се пријем приправника, и то:

Дипломирани економиста                                                         2 извршиоца

Дипломирани правник                                                               1 извршилац

Дипломирани економиста - менаџер у јавној управи                 1 извршилац

Дипломирани инжењер пољопривреде                                      1 извршилац

Економиста                                                                              1 извршилац

Инжењер организације рада                                                     1 извршилац

 

II –Приправнички статус

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том занимању, а које треба, према закону, положити стручни испит и којем је потребно предходно радно искуство у његовом занимању или професији.

Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје (1) годину, а за лица са вишом стручном спремом траје  девет (9) мјесеци.

 

III - општи услови за пријем приправника

 

-да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

-да је старији од 18 година,

-да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно да није обавио приправнички  стаж у свом занимању.

 

IV – посебни услови

 

- завршен факултет или виша школа одговарајућег смјера

 

V- потребна документа

 

Уз пријаву, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-диплому о завршеном факултету или вишој школи;

-увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;    

-извод из матичне књиге рођених;

-увјерење  да се налази у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно -да није обавио приправнички стаж у свом занимању.

 

VI

 

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично или путем поште, на адресу:  Општина Мркоњић Град,  Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, са назнаком „Комисији за избор“.

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Поступак за пријем приправника у Административној служби општине Мркоњић Град спроводи се у року од 30 дана од истека рока за пријављивање кандидата, а подразумјева улазни интервју са кандидатима који, у цјелости, испуњавају услове наведене у Јавном конкурсу.

 

Кандидати су дужни доставити оригинална документа или овјерене копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

VII

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“, као и на web страници Административне  службе општине Мркоњић Град.

 

 

Број: 01-123-1/11                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана,  27.03.2012                                                              Дивна Аничић 

  • 28.3.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD