Јавни позив

 

На основу тачака 4.1.2. и 4.2.2. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2012. години („Службени гласник Општине Мркоњић Град“ број 3/12 од 30.03.2012. године) Начелник општине Дивна Аничић, дана 04.05.2012. године о б ј а в љ у ј е
 
Ј А В Н И    П О З И В
 
за додјелу средстава за суфинансирање активности МСП, предузетника и пољопривредних произвођача
 
Право на коришћење средстава. 
 
Право на  коришћење ових средстава имају правна лица, самостални предузетници    
и пољопривредни произвођачи који су регистровани у АПИФ-у,
Да обављају пословну дјелатност на подручју општине Мркоњић Град.
Потенцијални корисници имају право на кориштење сљедећих подстицаја
 
Подршка пројектима запошљавања незапослених лица
 
Бесповратна средства за запошљавање најмање три незапослена лица са подручја  
општине Мркоњић Град, Износ средстава по једном запосленом раднику износи 5.000КМ. 
 
Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица са завршеном ВСС, ВШС и особа са инвалидитетом. 
 
Износ средстава по једном програму самозапошљавања износи 5.000КМ.
 
Суфинансирање припреме и сертификације за дрвопрерађиваче
 
Припрема увођења стандарда квалитета, до 25% трошкова, а максимално 750КМ,
Сертификовање и ресертификовање стандарда квалитета, до 25% трошкова, а   
максимално 750КМ
 
Подршка пројектима младих брачних парова на селу који нису старији од 35 година Висина подстицајних средстава за наведену намјену утврђује се у висини од 50%  
од висине инвестираних средстава, а максимално 1.500КМ по кориснику,
Намјена кориштења средстава је за набавку основног стада, за набавку пољопривредне механизације и изградњу нових и реконструкцију постојећих пољопривредних објеката.
 
Подршка узгоју ароматичног и љековитог биља
 
Бесповратна средства у износу од максимално 500,00КМ, додјељују се носиоцима пољопривредних газдинстава, не старијих од 60 година, који на површини од минимално 0,5ha имају засијано или планирају да засију ароматично и љековито биље.
 
Пилот пројекат „Унапређење производње млијека и меса кроз унапређење  
квалитета сточне хране и правилно балансирање оброка за исхрану стоке“
Право учешћа у Пројекту имају пољопривредни произвођачи који имају 5 и више музних грла.
 
Потребна документација
 
Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију:
Копију личне карте ( за индивидуалне пољопривредне произвођаче)
Вјенчани лист (за индивидуалне пољопривредне произвођаче)
Увјерење о регистрацији пољопривредног газдинства (за пољопривредне произвођаче)
Копија пасоша за музна грла
Извод из судског регистра (за правна лица), односно одобрење за рад издато од стране општине (за самосталне дјелатности),
Потврду о регистрацији пореског обвезника ( ЈИБ или ПИБ),
Увјерење о измиреним директним и индиректним порезима,
Биланс стања и биланс успјеха за  2011. годину,
Доказ о броју запослених у тренутку подношења захтјева, као и стање броја запослених 12 мјесеци раније.
 
Начин остваривања права
 
Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве ( Дом културе),  до потпуног утрошка планираног износа средстава,  а најкасније до 31.08.2012. године, изузев за подстицај под тачком 2.6. за који је позив отворен до 14.05.2012. године.
 
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257, односно интернет презентацији општине Мркоњић Град: www.mrkonjic-grad.rs.ba
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                 Дивна Аничић         
 
 

  • 4.5.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD