ЈАВНИ КОНКУРС за подношење захтјева за одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду

ЈАВНИ КОНКУРС за подношење захтјева за одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 10/17) и тачке IV Одлуке о начину, условима и поступку одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 4/22), Начелник општине Мркоњић Град, објављује

 

                                                              ЈАВНИ КОНКУРС

за подношење захтјева за одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду

 

I

Општина Мркоњић Град објављује јавни конкурс за подношење захтјева за одобравање субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду.

Циљ овог јавног конкурса је учешће у рјешавању стамбеног питања младих брачних парова који су одлучили да властитим средствима изграде индивидуалну стамбемо-породичну зграду на подручју општине Мркоњић Град.  

 

II

 

Субвенција Општине Мркоњић Град се може одобрити кориснику Пројекта у максималној вриједности до 8.000, 00 КМ (словима: осам хиљада КМ), путем плаћања накнада, односно рачуна за робу или услуге умјесто инвеститора, и то:

1)      за изградњу индивидуалне породично-стамбене зграде у обухвату зона градског грађевинског земљишта (урбано подручје) за израду пројектно-техничке документације, накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте  и

2)      за изградњу индивидуалне породично-стамбене зграде изван обухвата зона градског грађевинског земљишта (ванурбано подручје), за израду пројектно-техничке документације, те за набавку основног грађевинског материјала по предрачуну добављача роба, односно услуга.

Број корисника Пројекта је ограничен укупним износом новчаних средстава планираним буџетом Општине Мркоњић Град у години у којој се спроводи јавни конкурс за одобравање субвенције по овом Пројекту.

III

 

Подносиоци захтјева требају испуњавати опште и посебне услове за одобравања субвенције корисницима пројекта „Изградња индивидуалне стамбено-породичне зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду на основу којих се сачињава прелиминарна ранг-листа.

 

Општи услови које подносилац захтјева (млади брачни пар) мора испуњавати су:

 

1)      да је држављанин Републике Српске и БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству;

2)      да један или оба брачна друга, у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана прије расписивања конкурса, има пребивалиште на подручју Општине Мркоњић Град, што се доказује увјерењем о пребивалишту (образац ПБ-4А);

3)      да подносилац захтјева и његов брачни друг немају у свом власништву, нити сувласништву стамбену јединицу условну за становање на подручју Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, а нити у иностранству што се доказује овјереном изјавом;

4)      да је подносилац захтјева посједник и власник парцеле на којој планира изградњу индивидуалне породично-стамбене зграде, што се доказује изводом из јавне евиденције некретнина;

5)      да је подносилац, односно подносиоци захтјева у брачној заједници, што се доказује изводом из матичне књиге вјенчаних;

6)      да је бар један од брачних другова старосне доби од пунољетства до навршених 40 година старости, што се доказује копијом личне карте или да је самохрани родитељ до 40 година, јер је:

а) други родитељ умро или није познат- доказује се изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

б) другом родитељу одузето родитељско право – доказује се одлуком надлежног органа о одузимању родитељског права другог родитеља,

в) малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – доказује се одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

 

Посебни услови и критерији за утврђивање реда првенства – ранг листе подносиоца захтјева за додјелу субвенције су:

-          Старосна доб;

-          Број чланова породичног домаћинства;

-          Припадност борачкој популацији.

 

 

Захтјеви за учешће на овом Јавном конкурсу подносе се у писменој форми на адресу Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића бр.1, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли и интернет-страници Општине Мркоњић Град и то путем посебно израђеног образца- Захтјеав за учешће на јавном конкурсу за додјелу субвенције који садржи све податке о испуњавању општих и посебних услова овог Јавног позива.

Образац овог захтјева је доступан на интернет страници Општине Мркоњић Град, а може се преузети и у Општинској управи Општине Мркоњић Град (Шалтер број 2).

Све рублике у наведеном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис оба брачна друга којим се потврђује тачност података из општих и посебних услова.

Уз захтјев се прилажу докази о испуњавању услова јавног конкурса, у оригиналу или овјереној копији, и то:

1.      Увјерење о држављанству,

2.      Увјерење о пребивалишту (образац ПБ-4А),

3.      Увјерење  о непосједовању у власништву стамбене јединице условну за становање у БиХ и  овјерену Изјаву да нема у власништву стамбену јединицу у иностранству,

4.      Извод из јавне евиденције некретнина о власништву парцеле планирана за изградњу

5.      Извод из матичне књиге вјенчаних,

6.      Извод из матичне књиге рођених за оба супружника,

7.      Копија личне карте за оба супружника,

8.      Одговарајући акт као доказ да је самохрани родитељ(само за лица из тачке IV под.6)

9.      Кућна листа и

10.  Рјешење о статусу из области борачко инвалидске заштите.

 

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити разматрани.

 

 

 

 

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                          Драган Вођевић

 

  • 18.8.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD