00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Стратешки документи, програми и планови

На основу члана 30. став 1. aлинеја 21. Закона о локалној самоуправи Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05, 98/3) и члана 36. Статута општине Мркоњић Град – Пречишћени текст (''Службени гласник општине Мркоњић Град'', број 5/10 и 4/12) Скупштина општине Мркоњић Град, на 13. сједници одржаној дана 30.12.2013.године донијела Одлуку о усвајању Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024.година.

Општина Мркоњић Град је општина Републике Српске која се одликује  значајним природним богатством као што су пољопривредно и шумско земљиште, значајан водни потенцијал, налазишта минералних сировина, те природни услови који пружају велике могућности за развој туризма.

Одрживи економски развој уз систематску заштиту животне средине се може постићи само планским приступом рјешавању проблема, те постављањем циљева који неће дозволити даље нарушавање квалитета животне средине.  

План имплементације 2023-2024. година
План имплементације 2022-2024. година
Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја у 2022. години
Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030.година-Нацрт
Ситуациона анализа
Ставке од 1 до 5, 5 укупно